Menu
Sluiten

Over ons

Door samen naar antwoorden te zoeken maakt kunst- en cultuuronderwijs ruimte om anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft kinderen een sterk verhaal over zichzelf, meerdere talen en manieren om zich te uiten, en ruimte om zich te ontwikkelen tot weerbare, veerkrachtige, creatief denkende volwassenen.

Bij KEK (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) werken we, samen met de regionale kunstencentra, vurig aan het vernieuwen en verdiepen van cultuureducatie op basisscholen in Fryslân. We doen dat altijd vanuit de verbinding tussen kunst, cultuur en taal. We werken procesgericht, onderzoekend, met aandacht voor creativiteit en vanuit ieders talent. Ons doel: samen werken aan een vaste plek voor kunst en cultuur in het onderwijsprogramma op basisscholen in Fryslân. We doen dat vanuit de landelijke CMK-regeling, namens de provincie Fryslân, samen met de Friese kunstencentra, gemeenten, kunstinstellingen, bovenschoolse organisaties en vakdocenten. Je vindt ons bij Keunstwurk.

Op school
We trainen leerkrachten en vakdocenten in hun deskundigheidsbevordering met onze cursussen (individueel), trainingen (met het team) en maakplaatsen (de leerkracht leert door door te doen in de klas). Zo kunnen zij de kinderen begeleiden bij het geven van betekenis aan wat ze maken en meemaken.

In de regio
Onze cultuurverbinders brengen in de verschillende regio’s in de provincie Fryslân het kunstencentrum, de gemeente, bovenschoolse organisaties en vakdocenten samen en maken een regioplan, om te komen tot de beste cultuureducatie op de scholen. We meten jaarlijks hoe het gaat, met het evaluatieprogramma EVI.

Provinciaal
We bundelen onze krachten met de provinciale kunst-, cultuur-, natuur- en taalpartners voor innovatie, deskundigheidsbevordering, kennisdeling en ontmoeting.

 

Wij zijn KEK!

Bovenschoolse organisaties: Alle bovenschoolse organisaties in Fryslân

Gemeenten: Alle Fryske gemeenten

Kunstencentra: Akte2  – Ateliers MajeurOpus3De WâldsangDe Lawei cultuureducatieKunst&CooIt ToanhûsSeewyn cultuureducatie 

Culturele instellingen en festivals: De Veerkieker – Prins Claus Conservatorium – Cedin – Afûk –  Keunstwurk – Fers – de Fryske bibliotheken – Sence of Place – Sjongfestival – IVN Fryslân – Kunstkade – Waadzinnig – We the North – OMF – SAKO – Fries Museum – Museum Dr8888 –  Tryater – LF2028 / Arcadia – NHL Stenden lectoraat meertaligheid en geletterdheid – NHL Stenden PABO en kunstvakopleidingen – Hanzehogeschool – Oranjewoud Festival – Noordelijk Filmfestival – Fries Straatfestival – Spark the Movement – Fries Educatie Platform -Leeuwarden City of Literature – SEMKO – Oerol – Tresoar –  Vele ZZP’ers – Fonds voor Cultuurparticipatie – en meer!

Cultuurverbinders
Wie is wie?
Klik hier om ons projectplan te lezen
Contact